08

DEMOLITION


               
SWE 
08 demolition är ett kollektiv som kartlägger rivningshotade byggnader i Stockholms kommun. Sammanställningen är baserad på offentlig information hämtad från  stadsbyggnadskontorets projektsidor.

Inom dagens planprocess finns inga lagstadgade krav på att utreda möjligheten att bevara en byggnad innan den rivs. 08 demolition initierades därför för att skapa en helhetsbild av förekomsten av rivningshotade byggnader i staden. Tyvärr visar vår kartläggning en stor utbredning byggnader som står inför rivning.

Kartläggningen av dessa byggnader är sammanställd i ett excel-dokument och en google-karta. Båda går att ladda ner under Downloads. Parallellt dokumenteras byggnaderna löpande i bild och läggs upp på hemsidan under Documentation och på vårt instagramkonto. På så sätt vill vi även skildra en intim och platsspecifik berättelse om staden och de hundratals byggnader som kan komma att försvinna runt om oss.

Vi anser att rivningar i de allra flesta fall är oförsvarbara ur både kulturella, sociala, ekologiska och miljömässiga perspektiv. Även för att lösa utmaningar kring bostadsnöd. Istället vill vi verka för ett Stockholm där den byggda miljön förändras genom preservation, transformation och samutnyttjande. Processer som bör vara präglade av kreativitet och kollektivitet.

Informationen vi tillhandahåller ska ses som ett verktyg genom vilket vi vill synliggöra beslutsfattandeprocessen inom stadsbyggnad, branschens intressen och vad som döljer sig bakom svävdande projektbeskrivningar om hållbar stadsutveckling.

Vår förhoppning är att 08 demolition ska främja ett engagemang om hur resurser faktiskt används i byggandet av vårt Stockholm. Vi hoppas att detta ska ta form på en rad olika sätt, och brett föra diskussion och aktion för att bevara rivningshotade byggnader i största möjliga mån. 

ENG
08 demolition is a collective mapping buildings at risk of facing demolition in the municipality of Stockholm. The compilation is based on public information collected from the planning office’s various project websites.

Within the current planning process, there is no legal requirement to investigate the possibility of preserving a building instead of demolishing it. 08 demolition was therefore initiated to create a comprehensive picture of buildings at risk of demolition in Stockholm. Unfortunately, our mapping shows a wide range of buildings currently affected.

The mapping of these buildings is compiled in an excel-document and a google-map. Both available for download under Downloads. In parallel, the buildings are continuously documented in pictures and posted on the website under Documentation and on our Instagram account.

We strongly believe that in the vast majority of cases it’s indefensible to demolish a building, from both a cultural, social, ecological and environmental perspective. As well as with regard to solving challenges related to the housing shortage. Instead, we want to promote a future for Stockholm where the built environment changes through preservation, transformation and co-use. Processes that should be characterized by creativity and collective engagement.

The information we provide is intended as a tool through which we want to make visible the decision-making processes in urban planning, the interests of the industry and what is hidden behind vague project descriptions promising sustainable urban development.

Our hope is that 08 demolition will foster engagement around how resources are being used in the construction of our future city. We hope that this will take shape in a variety of ways, and widely lead discussions and actions to preserve buildings as far as it is possible.
EMAIL
08demolitionswe@gmail.com

                  

       About

           Downloads

      Documentation

       Instagram